Valutakrig

Vår sentralbank har den siste uken engasjert seg i valulatkrigen. Et kappløp mellom de ulike sentralbanker om å redusere kjøpekraften til sitt lands valuta. Seierherren i dette kappløpet blir den som har gjort sin valuta verdiløs. Da har vi situasjonen i Zimbabve og Weimarrepublikken. 

Begrunnelsen for å ødelegge valutaen er eksportindustrien. Vi skal altså treffe tiltak slik at vi får sendt varene våre ut av landet og får tak i det stadig mere verdiløse papiret som andre sentralbanker utsteder. Moderne økonomi er bakvendt og i strid med sunn fornuft.

En sterk valuta har viktige fordeler:

  • Vi får tak kjøpt varer fra utlandet billig. Ved siden av konsumvarer gjelder det også innsatsfaktorer til industrien. Dette kommer hele industrien til gode inkludert eksportindustrien.
  • Arbeiderne får mere for sine lønninger. Dette gir arbeidsinnvandring fra land med svakere valuta og økt konkurransekraft for hele industrien inkludert eksportindustrien.

Industrien som helhet har altså stor fordel av en sterk valuta og selv for eksportindustrien isolert oppveier fordelene mye av ulempene. Studerer man skoleeksemplet Weimarreplublikken kom da også eksportindustrien i problemer grunnet høye kostnader til innsatsfaktorer.

Et stabilt pengesystem har dessuten en rekke indirekte fordeler som kommer verdiskapningen til gode. Konsekvensen av Norges deltakelse i valutkrigen er å utarme landet.

Hakk i plata

Politisk redaktør i DN Sofie Mathiassen kommenterer følgende 27 mars.

«Topolanek er en av dem som mener at slepphendt pengebruk fra myndighetenes side er en av grunnene til at depresjonen i USA ble så dyp. Det er et syn som hevdes av en liten gruppe økonomer, og er så sært at det knapt er kjent i Norge. Det store flertallet økonomer og politikere er enige om at depresjonen tvert i mot er et resultat av at myndighetene kjørte en for stram politikk.»

Har du hørt den før? Det store flertall av vitenskapsfolk mener at … og sært mindretallssyn? Klimapolitikken.

Spørsmålet i klimapolitikken er om C02 er en gift. Da kan staten regulere alt ned til den enkeltes åndedrett. En våt drøm for noen. Opponentene mot dette møtes ikke med argumenter, de møtes med at de tilhører en liten gruppe skrullinger. Diskusjon avsluttet.

Spørsmålet i økonomisk politikk er om staten skal ha tilgang til en seddelpresse og om produktiv virksomhet ned til den minste skrue kun skal skje etter eksplisitt tillatelse fra myndighetene. En våt drøm for noen. Protesterer møtes på samme måte. Vi har rett. Dersom du protesterer er det et bevis på at du er gal. Så hold kjeft!

Derved forsvant Ludvig Von Mises , Friedrik HayekSay , Reismann og Schiff  i bøtta. «Skrullinger i mindretall». Lukk ørene!

Sånne som Sofie Mathiassen er ikke interessert i hverken klima eller økonomi. De er ikke interessert i om løsninger er gode eller dårlige. De er ikke interessert i moral. Disse menneskene er kun interessert i en ting; Makt.

The day the dollar died

USA’s sentralbank lovet den 18.03 at de vil fortsette politikken med å trykke opp penger for å kjøpe statens og bankens gjeld. Dette er ikke noe nytt. Det er derfor vi har tvangspenger, for at staten skal kunne drive med underskudd uten at kostnadene blir synlige i form av skatter.

Grunnlaget for den katastrofale hyperinflasjonen under Weimarreplublikken, ble lagt ved at sedler ble gjort til tvungent betalingsmiddel (dvs at man ikke kunne forlange betaling for varer i gull) i 1910. Siden ble krigen finansert ved låneopptak og ikke ved skatter. Lånene ble betalt med penger rett fra seddelpressen. Etter krigen ble statens enorme utgifter til krigserstatning og subsidier av bl.a. kull og transport dekket inn ved enda mer lån og katastrofen utviklet seg.

USA’s økonomiske situasjon er på mange måter lik WeimarRepublikken. USA har allerede enorme gjeldsforpliktelser og dessuten enorme kostnader til redningspakker og en svulmende velferdstat. Indekking ved skatter er umulig, låneopptak i utlandet er snart umulig. Seddelpressen er eneste alternativ. Lederne av det amerikanske voldsmonopolet viser i ord og handling at de vil fortsette å ødelegge det amerikanske pengesystemet og derved amerikansk økonomi. Dette er svært alvorlig. Vesten har ideologisk og intellektuellt beveget seg mot middelalderen siden ca 1880. Vi har allikevel opplevet økt materiell velstand bygget på forhold som delvis oppretholdelse av opplysningstidens rettstat,  opplysningstidens vitenskap og utdyping av verdenshandelen. Nå ser det ut til at den materielle fremgangen er over. Vi vil fremover bevege oss også materiellt bakover mot middelalderen.

En konsekvens av den intellektuelle bankrott viser seg blandt en gruppe mennesker som omtales som økonomer. Noen av disse mener vi bør reagere på dollarfallet ved å øke hastigheten på vår egen seddelpresse. Konsekvensen av dollarens fall er at det blir billigere å få varer INN i landet, mens det blir dyrere å få dem UT. Dette er for disse menneskene uakseptabelt. VI må for all del bli kvitt varene (mat, råvarer, industriprodukter..) våre slik at vi kan få tak i det stadig mere verdiløse papiret (brenner dårlig, uegnet som tapet osv) som Bernanke trykker opp. Denne politikken kalles merkantilisme. Man kan kanskje forstå at merkantilistene den gangen gull var penger selv om det var misforstått. Det er ikke gull man vil ha det er varer. Men med dagens papirpenger er det 100% uforståelig at noen kan forsvare en slik politikk. Løsningen på alle problemer og det deiligste som finnes er øyensynlig nytrykt glanset papir.

Fremtidsutiktene blir stadig dystrere. Det er klart at USA’s økonomi vil bli kjørt i grøfta de nærmeste årene. Det er også grunn til å frykte at lederne av vårt hjemlige voldsmonopol vil gi gass utfor stupet. Håpet ligger i det amerikanske presidentvalget i 2012. Det finnes en intellektuell opposisjon i USA. USA ble grunnlagt på individuelle menneskerettigheter og frihet. Kan det amerikanske folk virkelig se på at Amerika og vesten går under?

Man bør ha et langsiktig perspektiv på sitt liv. Dersom utviklingen fortsetter vil pengesystemet bryte sammen. Da får man ikke tak i mat og andre nødvendighetsartikler. Under hyperinnflasjonen i Weimar replublikken skjedde det utstrakt salgt av inventar, klokker, smykker o.l. Man bør allerede nå forberede seg ved å skaffe seg omsettlige gjenstander som gullmynter. Et matlager er selvsagt ogsålurt. En jordlapp til dyrking av mat med hensyn på selvforsyning kan redde liv. Man bør også begynne å undersøke ulike freestate alternativer.

Verden har på ingen måte gått under. Men det blir et stadig mer presserende behov for reformer. Sentralbankloven må endres slik at kontrakter i gull overholdes og man må kunne nekte å ta i mot norske penger. Fra et økonomisk synspunkt er staten en stor utgiftspost som må reduseres dramatisk. Det må skje ved at ulike oppgaver som samferdsel, helse, undervisning og pensjoner tas over av private. 

Jeg er klar over at dette er mindretallsynspunkter, flertallet styrer og de styrer i grøfta. Flertallet i Norge lever i et demokrati. Mindretallet lever i et fascistisk diktatur. Jeg vil leve alderdommen i materiell trygghet. Jeg vil ikke at barna mine skal leve i fattigdom og anarki eller diktatur. Jeg er hjelpesløst vitne til at den verden jeg elsker i sakte kino går under. Våkn opp! Stans galskapen!

SV's bankpolitikk

Finanspolitisk talsmann i SV i Aftenposten 19 mars et nummer av at høyresiden under Bush økte utlånsrammen for bankene fra 12 til 30 ganger egenkapitalen og at høyresiden derfor er skyld i finanskrisen.

Høyresidens kjernesaker er respekt for eiendomsrett og håndheving av kontrakter. Det innebærer at dersom du låner ut mer enn EN ganger din egenkapital har du lånt ut noe som ikke er ditt. Du har da svindlet pengenes rettmessige eier og inngått en avtale på bristende forutsetninger. Du vil derfor bli stanset i ditt forehavende og straffet.

Politiattestene i idretten

Jeg ble for noen uker siden pålagt å avslutte min virksomhet som trener og administrator i Oppegård idrettslag grunnet manglende innlevering av min sexattest som er en spesialutviklet politiattest m.h.p. sex. Hadde noen spurt meg for bare noen år siden hvordan jeg trodde jeg ville avslutte min idrettskarriere ville jeg foreslått død, skade eller lignende og så ender jeg altså opp med å bli utestengt. Tidene forandrer seg.

Vedtaket om sexattester ble gjort på idrettstinget i mars 2008 for å unngå at pedofile utnytter idretten til å komme i kontakt med barn. Gilde intensjoner. Jeg vet imidlertidig noe som ikke idrettstinget vet; Det finnes ingen pedofile langrennstrenere i Oppegård. Jeg vet en ting til; Treningene er organisert på en slik måte at det er umulig å forgripe seg på barn. Tilsvarende kunnskap finnes hos tusenvis av andre medhjelpere i norsk idrett. Allikevel blir vi tvunget til å bruke tid og krefter på dette. Voksne behandles som barn. Den vet best hvor skoen trykker som har den på. Regler trykket på fra oven er sløsing av tid og krefter fordi føreren mangler undersåttenes detaljkunnskap.

Dette bringer meg videre til en ny side ved denne saken. Jeg har tidligere brukt tid på idretten frivillig, fordi jeg vil. Når jeg en sjelden gang har med idrettslagets administrasjon å gjøre (for å låne nøkler og møterom) har lagets rolle vært å være idrettens tjener. Dette er nå snudd på hodet. Laget er blitt idrettens herre som bestemmer hvem som får være med og hva vi får gjøre. Vi jobber ikke lenger pr frivillighet men pr tillatelse. Dette tar mye av gleden fra meg (særlig når jeg tenker på Giske som troner på toppen av norsk idrett).

Det å måtte utføre et bestemt sett av kommandoer i strid med sunn fornuft handler om lydighet. Når Hindenburg døde innførte Hitler f.ex en personlig erklæring. Denne eden er litt mere subtil men oversatt blir innleveringen av attesten omtrent slik: «Jeg lover å hoppe og springe som Giske befaler så hjelp meg gud» 

Vedtaket om sexattester omfatter foreløpig kun idretten men det har en sterk «Styrke gjennom enhet», «By og land hand i hand», «Alle skal med, ingen slipper unna» touch.  Her står det tydelig forhenværende eller aspirerende politikere bak. Det jobbes da også med å få lovfestet sexattester innenfor alt frivillig arbeid med barn. I tilfelle må loven håndheves av et pedofilitilsyn som utarbeider og følger opp forskrifter tilknyttet loven. Vi får straffeansvar og politirazziaer på treninger og arrangementer ved mistanke om *svart* trening. Dersom et skirenn ble raidet av hijabkledde politikvinner som forlangte å få fremvist sexattesten ville bildet vært komplett. Absurd, men begge deler har altså vært forsøkt innført de siste ukene. Disse folkene ruster garantert til omkamp. Et av argumentene vil være at det er slik allerede. Makten er sin egen rett. Det er på tide å sette foten ned.

Kammerater, vennekrets, nabolag, barn og idretten er for meg et integrert hele. Vi omgås nesten daglig. Det gjør med syk og kvalm at førerskikkelsene nå begynner å legge sine klamme hender over denne delen av mitt liv. Disse politisk korrekte menneskene med sine gode intensjoner og glatte smil som skyver barna, de svake, miljøet whatever foran seg mens de kommer med det ene pålegget etter det andre. Deres ondskap kommer raskt til syne dersom du protesterer. I en politisk sammenheng sier de «Gjør som jeg sier ellers sperrer jeg deg inne». I idretten har de ikke dette virkemidlet og refrenget går: «Gjør som jeg sier ellers sperrer jeg deg ute!» For enkelte ildsjeler er dette en skjebne verre enn døden. Og så adlyder vi igjen.

Hva bør så vi på grunnplanet i norsk idrett gjør i denne saken? Man kan la seg inspirerer av Max Manus som raidet nazistenes arbeidsregistre (nå nav kontorene) og ødela dem. En bedre metode er kanskje «Gandhi» metoden. Trenering. Ikke be om listene, ikke lever inn lister, ikke purr på sexattester, ikke send inn sexattestene, ikke svar på mail, ikke ta telefonen, tren svart, la dagene blir til uker og måneder etc. etc. Kort sagt trøtt ut byråkratiet slik at ordningen faller i fisk.

For de mere energiske; Bestrid forbundets kompetanse til å detaljregulere oss. Eller enda bedre gå til roten av ondet; Legg ned idrettsforbundet. Det er en gjøkunge, en unødvendig utvekst som ødelegger for idretten. Like lite som vi trenger en sentralbank som planlegger penger og renter trenger vi idrettsforbundet til å planlegge idretten for oss. Vi er voksne. Vi kan ta vare på barna våre. Flytt dere. Krabb tilbake i de mørke hullene deres igjen. Vi passer best på ungene våre selv.

Fra vuggen til graven

Nazisten kom til makten i 30 årene i en medgangsbølge båret frem av ideene om et styrt samfunn der staten tok seg av og planla alle sider ved borgernes liv. Rober Ley sa det slik i en tale høsten 1933. «Staten skulle være en oppdragende stat, en faderlig venn. Staten skulle ta seg av folk fra vuggen til graven.» Ved en annen anledning sa han at «den eneste som fortsatt hadde et privatliv i Tyskland er en som sover».
Disse ideene ble satt i praksis gjennom blandt annet DAF som kontrollerte borgernes arbeide og KdF som organiserte borgernes i fritid. Hvordan har så utviklingen gått her hjemme? Hvordan har det gått med skillet mellom stat og privatliv? Hvordan er skillet mellom hva som skal tvinges igjennom ved bruk av politistyrkene og hva borgerne tillates å ordne seg i mellom på fredelig vis? Nedenfor er noen politikker jeg kom på. (Kommer du på fler?) Er det noen områder av våre liv som er hellig for planleggerene?

Alkoholpolitikk
Arbeidsmarkedspolitikk
Barnehagepolitikk
Bibliotekpolitikk
Boligpolitikk
Distrikspolitikk
Dyrepolitikk
Eldrepolitikk
Energipolitikk
Familiepolitikk
Fedmepolitikk
Finanspolitikk
Fiskeripolitikk
Fjernsynspolitikk
Forbrukerpolitikk
Forskningspolitikk
Friluftspolitikk
Fødselspolitikk
Genpolitikk
Handelspolitikk
Helsepolitikk
Homopolitikk
Idrettspolitikk
Innkluderingspolitikk
Inntektspolitikk
Jordbrukspolitikk
Klimapolitikk
Kompetansepolitikk
Kostholdspolitikk
Kremasjonspolitikk
Kulturpolitikk
Likestillingspolitikk
Luftfartpolitikk
Lønnspolitikk
Matpolitikk
Mediepolitikk
Miljøpolitikk
Musikkpolitikk
Narkotikapolitikk
Oljepolitikk
Omsorgspolitikk
Pengepolitikk
Pensjonspolitikk
Polarpolitikk
Prostitusjonspolitikk
Regionalpolitikk
Reiselivspolitikk
Reklamepolitikk
Røykepolitikk
Samepolitikk
Samferdselspolitikk
Sexualpolitikk
Skolepolitikk
Sosialpolitikk
Sykehuspolitikk
Utdaningspolitikk
Utviklingspolitikk
Velferdspolitikk

Hvordan samtidig heve renten og sette penger i sirkulasjon?

Jeg har lenge gremmet meg over at sentralbankene i dagens situasjon med enorm etterspørsel etter kreditt settet renten ned. Kredittetterspørselen må selvsagt møtes ved å sette prisen på kreditt, renten, opp. Robert Murphy har et godt poeng i denne artikkelen. Det er også en desperat mangel på kontanter. Hvordan øke mengden av kreditt og kontanter på en gang?

I tvangspengesystemet setter sentralbankene penger i sirkuasjon ved å senke renten. Sentralbanken må derfor velge mellom å gjør kreditt tilgjengelig (hvilket krever rentestigning) eller å sette penger i sirkulasjon (som krever rentesenkning). I den kritiske perioden vi nå gjennomlever skjer derfor det katastrofale at rentene settes ned slik at sparing blir ulønnsomt og kreditt blir utilgjengelig. I et fritt pengesystem, med varepenger som gull og sølv, vil renten og pengeproduksjonene kunne heves samtidig når markedet krever det.

Likelønnskampen i nazityskland

Under liberalismen ble lønningene fastsatt av markedet. Nazistene ville ha en slutt på dette og gjøre lønningene markedsuavhengige. De skulle baseres på «fellesfolkelige grunnsatser». AWI, planleggingsavdelingen i DAF, gikk inne for at lønningene skulle fastsettes etter hvor krevende arbeidet var og etter folks levekostnader og produktivitet. De gikk inn for formelen «Fur gleiche Arbeit gleichen Lohn» også for kvinner. Robert Ley støttet dette. Men akkurat der satte Hitler foten ned.

Robert Ley led en trist skjebne, men kampen for de nasjonalsosialistiske ideene om likelønn og markedsuavhengige lønninger føres videre av dagens nasjonalsosialister.

Korporatismen i idretten

Idrett er en populær fritidsyssel i Norge. Den daglige treningen organiseres lokalt i små grupper som driver spesialisert med en idrett. Konkurransene organiseres av særforbund som setter opp terminlister, dommere, regelverk m.m.

Idretten har også et par tilsynelatende besynderlige organisasjonselementer;

Idrettslagene er et overbygg for de lokale små gruppene. I en kommune kan det kan det f.ex være håndball, fotball, friidrett og langrenns grupper som har organisert seg i et idrettslag. Siden idrettene er forskjellige har medlemmene av disse gruppene i praksis lite med hverandre å gjøre.

Hvorfor har vi så denne organisasjonsmessige konstruksjonen? Forklaringen er at idrettsanleggene; baner, haller og saler er statlige tjenester og følgelig kroniske mangelvarer. Idrettslagenes funksjon er å fordele denne mangelvaren mellom særidrettene, mase om bevilgninger og anlegg hos kommunen og være kontaktpunkt for implementering av de lokale politikere og byråkraters ulike innfall om idrett.

På toppen av norsk idrett har vi Norges Idrettsforbund. På lokalt nivå kan man se visse synergier mellom utøvere som driver ulike idretter i form av kontorfellesskap, treningsamarbeid og liknende. Men hva er poenget med et permanent omfattende nasjonalt organisasjonsmessig overbygg mellom de som organiserer f.ex håndball serien og orienteringsterminlisten?

Man trenger ikke bla så lenge på hjemmesidene til NIF og Kultur og Kirkedepartementet  å forstå at her er det penger som flyter og tette bånd. og «If You Take the King’s Shilling, You Do the King’s Bidding.»

La oss et øyeblikk trekke frem i pannelappen Nazistenes forsøk på å få kontroll over folks fritidsaktiviteter gjennom Kraft Durch Freude og metodikken med å organisere lokale fagforeninger og arbeidsgiverforeninger i et fellesforbund for å få det under statlig kontroll og du har le raison d’être for NIF.

Staten har kontroll over idrettsanleggene og plassert seg selv i ledelsen i norsk idrett. Staten har spredd sine blekksprutarmer inn i Norsk idrett. Robert Ley ville frydet seg.

Nazistenenes arbeiderrettigheter

Mussolinis regime innførte en rekke arbeider rettigheter. I 1925 ble arbeidstiden fastsatt til 48 timer pr uke. I 1937 ble det innført 40 timers uke. En lov av 1939 satte pensjonsalderen ned fra 65-60 år for menn og til 55 for kvinner. Arbeidets grunnlov Carta del lavoro (1927). Inneholdt en rekke punkter om akkord og nattarbeid, garanti mot usaklige oppsigelser og krav om årlig betalt ferie.

I tyskland ble 1 mai nasjonal høytidsdag fra 1933. En del av Deutsche Arbeitsfront (DAF) Kraft durch Freude KdF ga arbeiderne tilbud om kultur, utflukter, idrett m.m. etter mønster av den fascistiske Opera Nazionale Dopolavoro.

En underavdeling av Schönheit der Arbeit SdA befattet seg med arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassene. Arbeidsplassene skulle være rene, lyse og godt ventilerte. Toalettene skulle være hygieniske og det skulle serveres varm mat i kantinen. Det ble sendt ut SdA inspektører som påtalte mangler.

NS klarte å realisere en slags norsk utgave av Schönheit der Arbeit med visse innslag fra Kraft der Freude. En artikkel i LO’s meddelelsesblad siterte Hitlers ord om at «arbeidets skjønnhet er den edleste form for sosialisme.» Enhver arbeidsplass måtte være «arbeidsteknisk formålstjenlig, lys, luftig, rommelig, ren, vennlog og sikret mot ulykkestilfelle.»

Organisasjonen Sol i Arbeid ble stiftet i 1943 med kino, kunstopptredner og idrettaktivitet (utspringet til dagens bedriftsidrett? ). Videre var det påpekning av uheldig trekk ved arbeidsmiljøet og tannlegehelsetjeneste.

NS rakk ellers ikke å innføre så mange av sine ideer i praktisk politikk men arbeidet ble videreført i etterkrigstiden i form av arbeidsmiljøloven og arbeidstilsynet.