Hvorfor legalisere prostitusjon?

Alle eier sin egen kropp og kan gjør hva de vil med den innkludert å selge sex. Der slutter egentlig diskusjonen.

Men det fantasiske med frihet er også at det «fungerer» best.

-Kriminalisering av ulike næringer finansierer krimininelle mafiaer, narkotika, alkohol og gambling er andre eksempler. Denne finansieringen setter mafiaene i stand til å
utøve annen kriminalitet også.

-Bekjempelsen av prostitusjon, smugling, gambling, pirat taxier, svart arbeide etc. etc. er kostbar og trekker ressurser fra bekjempelse av reel kriminalitet (voldtekt, ran, tyveri, svindel..)

-Kriminaliseringen av prostitusjon gjør de prostituerte rettsløse. Dersom de blir overfalt, ranet ikke får betaling o.l. kan de ikke henvende seg til politiet. Forbud mot bordeller fører til kummerlige og farlige arbeidsforhold på gaten. Det er også vansklig å bli forfulgt av politiet for å gjøre jobben sin.

-Jeg tror ikke legalisering av prostitusjon vil øke omfanget vesentlig. Kjøp av slike tjenester er aktuelt for en nokså bestemt andel av befolkningen.

-Det finnes enkelte f.ex funksjonshemmede som aldri kan få et normalt sexual liv. Det er trist også for disse å nekte dem denne muligheten.

The manifesto of liberty

A specter is haunting the world – the specter of liberty. The ruling elite of bureaucrats, politicians, unions, academics and the media have entered a holy alliance to exorcise this specter. Who have not been decried as selfish by its opponents in power? Have you not heard that free markets are to blame for our economic problems? Two things result from this fact:
I. Liberty is already acknowledged by the establishment to be a power itself.
II. It is high time that the friends of liberty openly, in the face of the whole world published their views, their aims, their tendencies, and met this nursery tale of specter of liberty with a manifesto of the aims of the movement itself.

The enlightenment broke down the guild system and released enormous productive forces, the industrial revolution. Within a few generations life changed from bottomless misery to relative ease for large parts of the population.

Advanced methods of production and trade made the connection between effort and result more difficult to see. People with different abilities acquire wealth differently. Manipulation of the banks and currencies caused regular crises and alienation. Some men started to take wealth for granted and thought they did not get their fair share. They thought there were flaws in liberty that needed to be fixed. Slowly the view on business changed from an institution creating wealth and jobs to a threat that needed to be controlled and expropriated.

The government was the entity to redistribute wealth and fix the economy. All kinds of bureaus were created to take care of people, cradle to grave. Guilds were created to protect labor and business. Politicians, eager to please, took up debt. Liberty was steadily reduced and business struggled under the pressure of regulations, taxation and inflation. The growing government was a loss to everyone but the electorate was bought with election pork.  Wars were waged to ensure national unity and to distract attention away from the everyday problems.

Enough is enough! We have had enough of crises, wars and intrusions in our lives. We demand a limited government!

You say that a limited government is no rules and anarchy. But defending life, property rights and enforcement of contracts is a big intervention in society.

You say that natural resources will be exploited and nature destroyed. But nothing is better taking care of than private property.

You say that people need to be stimulated to produce. But people will produce to seek their own happiness.

You say that workers will be exploited. But production is to the advantage of everyone.

You say that people will rise up in revolutions. But planning the lives of others makes people angry whereas voluntary cooperation makes the best relations.

You say the majority is supporting the system. But many are bought with money taken out of our pockets and no majority has the right to rule other people.

The only tasks of the government are the protection of life, property, freedom of association and freedom of speech. All other activity on part of the government shall be forbidden by default. This means the complete withdrawal of the government from the economic, religious, philanthropic and cultural spheres of society.

Based on the experience of centuries of worldwide abuses on behalf of the government the limits of the sovereignty of the governments should be made unambiguously clear and made law by the constitution. In the government there should be a clear distinction between the executive, legislative and judicial processes. The life and property of each individual shall be protected by courts. The life of each individual is sovereign any conceived “greater good””.

The following is pretty generally applicable to all countries. The idea is not giving the devil a finger, closing the door and throwing away the key for the expansion of the government.

1. All property and all resources shall be owned by civil society.
2. Taxation shall be forbidden by default. Exception shall be approved by courts and be time limited.
3. The exchange of goods and services shall be controlled by the enforcement of property rights and contracts only.
4. The labor markets shall be free with no restrictions of labor contracts.
5. The abolition of all guilds. Anyone is free to enter any occupation.
6. There shall be no limitation in trade, immigration or emigration.
7. The rule of conduct in foreign policy shall be as little political connections as possible.
8. Wars shall only be declared in self defense against aggressors with the case proven in court. War shall never be declared by the executive power only.
9. The government shall be explicitly forbidden to create money, run banks and take up debt.
10. The government shall be explicitly forbidden run or control institutions of education.
11. The government shall be explicitly forbidden run or control institutions of media.

12. The government shall be explicitly forbidden to involve in agriculture, transport, post and energy.

13. Blank-check appropriations to shall be explicitly forbidden.
14. Blank-check legislation shall be forbidden. There shall be no bureaus creating directives, enforcing them and interpreting them rather the lawmaking, law enforcement and law interpretation shall be done in the proper institutions.
15. The government is explicitly forbidden to own companies.
16. There shall be no state religion. There shall be freedom of religion and beliefs also in practicing.
17. The freedom of speech shall be limited only by threats and intimidation.
18. Conscription is forbidden.
19. Prostitution is legal as any other service, drugs are legal as any other commodity, and homosexuality is legal as any other way of living together.

20. There state shall not interfere with languages.

The transition to liberty should be carefully planned to make it economic tenable and as just as possibly, Leading politicians and bureaucrats should be prevented having leading positions or shares in the new enterprises or ownership in the privatized property.
*
Let Us Now Try Liberty
Human beings are rational animals with all that is necessary for them to accomplish our destinies. We are provided a social form as well as a human form. And these social organs of persons are so constituted that they will develop themselves harmoniously in the clean air of liberty.

Away, then, with quacks and organizers!
Away with their rings, chains, hooks, and pincers!
Away with their artificial systems!
Away with the whims of governmental administrators, their socialized projects, their centralization, their tariffs, their government schools, their state religions, their free credit, their bank monopolies, their regulations, their restrictions, their equalization by taxation, and their pious moralizations!

And now that the legislators and do-gooders have so futilely inflicted so many systems upon society, may they finally end where they should have begun: May they reject all systems, and try liberty; Because liberty is the only solution for a happy life and a harmonious society.

• The manifest from this point is an almost direct transcript of “The Law” by Bastiat.

Frihetens Manifest

Ett spøkelse hjemsøker jorden. Frihetens spøkelse. Den herskende elite av byråkrater, politikere, fagforeninger, akademikere og media har gått sammen for å drive ut dette spøkelset. Hvem har ikke blitt kalt for egoistiske? Hvem har ikke hørt at frie markeder har skylden for de økonomiske problemene? Disse kjennegjerninger har to konsekvenser:

1. Frihet er allerede anerkjent av makteliten å være en kraft å regne med.

2. Det er på tide at tilhenger av frihet åpent, for hele verden, tilkjennegir hva som er deres syn og mål og møter denne håningen av frihet med et manifest som klargjør bevegelsens mål.

Opplysningstidens ideer om frihet brøt ned stendersamfunnet og enorme sovende produktive krefter ble brakt til live i den industrielle revolusjon. I løpet av få generasjoner endret livet seg bra bunnløs elendighet til relativ overflod for brede lag av befolkningen.

Med arbeidsdeling og spesialisering ble sammenhengen mellom innsats og resultat vanskeligere å se. Mennesker med ulik bakgrunn og ulike egenskaper får ulik formue og inntekt. Manipuleringen av bank og pengesystemet lagde sykliske kriser og uro. Noen tok velstanden for gitt og mente de ikke fikk sin del. De mente var feil med frihet som måtte fikses. Langsomt endret synet på næringslivet seg fra å være institusjon som sørget for velstand og arbeide til en trussel som måtte kontrolleres og eksproprieres.

Organisasjonen som skulle omfordele velstand og reparere økonomien var staten. Alle slags etater ble opprettet for å passe på alle fra krybben til graven. Laug ble opprettet for å beskytte bedrifter og arbeidere. Politikerne tok opp gjeld for å kjøpe stemmer med valgflesk. Friheten ble stadig redusert og forretningslivet forvitret under presset av reguleringer, skatter og inflasjon. Kriger ble ført for å sikre nasjonal samling og lede oppmerksomheten vekk fra de daglige problemene.

Nok er nok! Vi har fått nok av økonomiske kriser, kriger og inngrep i våre privatliv. Vi krever en avgrensning av statens suverenitet. Vi krever en begrenset stat!

Du sier at en begrenset stat er anarki. Men beskyttelse av liv og eiendom og håndheving av avtaler er et stort inngrep i samfunnet.

Du sier at naturressurser vil bli overutnyttet og naturen ødelagt. Men ingen ting blir tatt bedre vare på enn privat eiendom.

Du sier at folk må stimuleres for å produsere. Men søken etter lykken er en arbeidskrevende kreativ prosess.

Du sier at arbeiderne vil bli utnyttet. Men produksjonen kommer alle til gode.

Du sier at folk vil gjøre opprør. Men planlegging av andres liv skaper sinne, mens frivillig samarbeid skaper de beste mellommenneskelige relasjoner.

Du sier at det er flertall for systemet. Men mange er kjøpt med penger tatt ut av våre lommer og intet flertall har råderett over et individ.

Statens eneste legitime oppgaver er beskyttelse liv, eiendom, organisasjonsfriheten og ytringsfriheten.  All annen statlig aktivitet skal være forbudt ved lov. Dette vil si at staten trekker seg helt ut av de økonomiske, religiøse, filantropiske og kulturelle sfærer av samfunnet.

Basert på århundrers erfaring med statlige overgrep kloden rundt må grensene for statens suverenitet være meget tydelig og gjort til lov gjennom grunnloven. Det skal være et klart skille mellom den utøvende, lovgivende og dømmende makt. Alle lover og statlige institusjoners rettmessighet skal regelmessig revurderes. Hvert enkelt menneskes liv og eiendom skal være beskyttet av egne domstoler og aldri være underordnet noen ”fellesnytte”.

Det følgende gjelder for de fleste land med grunnideen å ikke gi fanden noen lillefinger og låse døra og kaste nøkkelen for ny statlig ekspansjon:

 1. All eiendom og alle ressurser skal være eiet av det sivile samfunn.
 2. Skattelegging skal være forbudt i normaltilfellene. Unntak skal være rettslig godkjent og tidsbegrenset.
 3. Omsetting av varer og tjenester skal kun reguleres av eiendomsrett og kontraktsfrihet.
 4. Arbeidsmarkedet skal være fritt uten reguleringer av arbeidsavtalene.
 5. Alle laug skal avvikles. Enhver har rett til å uttøve et hvilket som helst yrke.
 6. Det skal ikke være noen begrensninger i handel, immigrasjon eller emigrasjon.
 7. Prinsippet for utenrikspolitikken skal være frihandel og så lite politiske forbindelser som mulig.
 8. Krig skal kun bli erklært i selvforsvar. Berettigelsen av krig skal bevises i en domstol. Krig skal aldri bli startet av den utøvende makt alene.
 9. Staten skal eksplisitt bli forbudt å lage penger, administrere banker og ta opp gjeld.
 10. Staten skal eksplisitt bli forbudt å administrere eller kontrollere utdanningsinstitusjoner.
 11. Staten skal eksplisitt blir forbudt å administrere eller kontrollere media.
 12. Staten skal eksplisitt blir forbudt å involvere seg i transport, landbruk, post og energi.
 13. Økonomiske rammetildelinger til den utøvende makt er forbudt.
 14. Byråkratiet skal aldri gis fullmakt til å lage, tolke og håndheve regelverk. Rammefullmakter for lovgivning og domsavsigelser er forbudt og skal alltid gjøres av de lovbestemte institusjoner.
 15. Staten skal aldri eie selskaper.
 16. Det er religionsfrihet. Det skal være religionsfrihet og meningsfrihet også i utøvelse.
 17. Det skal være ytringsfrihet kun begrenset av skremsler og trusler.
 18. Verneplikt er forbudt.
 19. Prostitusjon er tillatt som andre tjenester, narkotika er tillatt som andre produkter, homoseksualitet er tillatt som andre måter å leve sammen.
 20. Staten skal aldri bestemme språk.

Overgangen til frihet må bli nøye planlagt for å gjøre de så rettferdig og økonomisk fornuftig som mulig. Basert på tidligere erfaring må ledende politikere og byråkrater bli forhindret i å få ledende posisjoner eller andeler i de nye sivile institusjonene og selskapene.

La oss nå prøve frihet!

Mennesker er fantastiske skapninger født med alt de trenger for å leve og søke lykken. De sosiale egenskapene hos mennesker er slik laget at samfunnet vil utvikle seg harmonisk i den friske luft av frihet.

Vekk med kvakksalvere og organisatorer!

Vekk med stengsler, lenker, snarer og køller

Vekk med deres kunstige systemer.

Vekk med innfallene til de statlige organisatorene, deres sosialistiske prosjekter, deres sentralisering, deres avgifter, deres statsskoler, deres statsreligioner, deres billige lån, deres bankmonopoler, deres restriksjoner, deres omfordeling og moralisme.

Og nå som lovgiverne og smågudene uten resultater har presset så mange systemer på samfunnet må de slutte der de skulle ha startet: Måtte de avvise alle systemer og forsøke frihet for frihet er den eneste løsningen for et lykkelig liv og et harmonisk samfunn.