Hvorfor legalisere prostitusjon?

Alle eier sin egen kropp og kan gjør hva de vil med den innkludert å selge sex. Der slutter egentlig diskusjonen.

Men det fantasiske med frihet er også at det «fungerer» best.

-Kriminalisering av ulike næringer finansierer krimininelle mafiaer, narkotika, alkohol og gambling er andre eksempler. Denne finansieringen setter mafiaene i stand til å
utøve annen kriminalitet også.

-Bekjempelsen av prostitusjon, smugling, gambling, pirat taxier, svart arbeide etc. etc. er kostbar og trekker ressurser fra bekjempelse av reel kriminalitet (voldtekt, ran, tyveri, svindel..)

-Kriminaliseringen av prostitusjon gjør de prostituerte rettsløse. Dersom de blir overfalt, ranet ikke får betaling o.l. kan de ikke henvende seg til politiet. Forbud mot bordeller fører til kummerlige og farlige arbeidsforhold på gaten. Det er også vansklig å bli forfulgt av politiet for å gjøre jobben sin.

-Jeg tror ikke legalisering av prostitusjon vil øke omfanget vesentlig. Kjøp av slike tjenester er aktuelt for en nokså bestemt andel av befolkningen.

-Det finnes enkelte f.ex funksjonshemmede som aldri kan få et normalt sexual liv. Det er trist også for disse å nekte dem denne muligheten.

The manifesto of liberty

A specter is haunting the world – the specter of liberty. The ruling elite of bureaucrats, politicians, unions, academics and the media have entered a holy alliance to exorcise this specter. Who have not been decried as selfish by its opponents in power? Have you not heard that free markets are to blame for our economic problems? Two things result from this fact:
I. Liberty is already acknowledged by the establishment to be a power itself.
II. It is high time that the friends of liberty openly, in the face of the whole world published their views, their aims, their tendencies, and met this nursery tale of specter of liberty with a manifesto of the aims of the movement itself.

The enlightenment broke down the guild system and released enormous productive forces, the industrial revolution. Within a few generations life changed from bottomless misery to relative ease for large parts of the population.

Advanced methods of production and trade made the connection between effort and result more difficult to see. People with different abilities acquire wealth differently. Manipulation of the banks and currencies caused regular crises and alienation. Some men started to take wealth for granted and thought they did not get their fair share. They thought there were flaws in liberty that needed to be fixed. Slowly the view on business changed from an institution creating wealth and jobs to a threat that needed to be controlled and expropriated.

The government was the entity to redistribute wealth and fix the economy. All kinds of bureaus were created to take care of people, cradle to grave. Guilds were created to protect labor and business. Politicians, eager to please, took up debt. Liberty was steadily reduced and business struggled under the pressure of regulations, taxation and inflation. The growing government was a loss to everyone but the electorate was bought with election pork.  Wars were waged to ensure national unity and to distract attention away from the everyday problems.

Enough is enough! We have had enough of crises, wars and intrusions in our lives. We demand a limited government!

You say that a limited government is no rules and anarchy. But defending life, property rights and enforcement of contracts is a big intervention in society.

You say that natural resources will be exploited and nature destroyed. But nothing is better taking care of than private property.

You say that people need to be stimulated to produce. But people will produce to seek their own happiness.

You say that workers will be exploited. But production is to the advantage of everyone.

You say that people will rise up in revolutions. But planning the lives of others makes people angry whereas voluntary cooperation makes the best relations.

You say the majority is supporting the system. But many are bought with money taken out of our pockets and no majority has the right to rule other people.

The only tasks of the government are the protection of life, property, freedom of association and freedom of speech. All other activity on part of the government shall be forbidden by default. This means the complete withdrawal of the government from the economic, religious, philanthropic and cultural spheres of society.

Based on the experience of centuries of worldwide abuses on behalf of the government the limits of the sovereignty of the governments should be made unambiguously clear and made law by the constitution. In the government there should be a clear distinction between the executive, legislative and judicial processes. The life and property of each individual shall be protected by courts. The life of each individual is sovereign any conceived “greater good””.

The following is pretty generally applicable to all countries. The idea is not giving the devil a finger, closing the door and throwing away the key for the expansion of the government.

1. All property and all resources shall be owned by civil society.
2. Taxation shall be forbidden by default. Exception shall be approved by courts and be time limited.
3. The exchange of goods and services shall be controlled by the enforcement of property rights and contracts only.
4. The labor markets shall be free with no restrictions of labor contracts.
5. The abolition of all guilds. Anyone is free to enter any occupation.
6. There shall be no limitation in trade, immigration or emigration.
7. The rule of conduct in foreign policy shall be as little political connections as possible.
8. Wars shall only be declared in self defense against aggressors with the case proven in court. War shall never be declared by the executive power only.
9. The government shall be explicitly forbidden to create money, run banks and take up debt.
10. The government shall be explicitly forbidden run or control institutions of education.
11. The government shall be explicitly forbidden run or control institutions of media.

12. The government shall be explicitly forbidden to involve in agriculture, transport, post and energy.

13. Blank-check appropriations to shall be explicitly forbidden.
14. Blank-check legislation shall be forbidden. There shall be no bureaus creating directives, enforcing them and interpreting them rather the lawmaking, law enforcement and law interpretation shall be done in the proper institutions.
15. The government is explicitly forbidden to own companies.
16. There shall be no state religion. There shall be freedom of religion and beliefs also in practicing.
17. The freedom of speech shall be limited only by threats and intimidation.
18. Conscription is forbidden.
19. Prostitution is legal as any other service, drugs are legal as any other commodity, and homosexuality is legal as any other way of living together.

20. There state shall not interfere with languages.

The transition to liberty should be carefully planned to make it economic tenable and as just as possibly, Leading politicians and bureaucrats should be prevented having leading positions or shares in the new enterprises or ownership in the privatized property.
*
Let Us Now Try Liberty
Human beings are rational animals with all that is necessary for them to accomplish our destinies. We are provided a social form as well as a human form. And these social organs of persons are so constituted that they will develop themselves harmoniously in the clean air of liberty.

Away, then, with quacks and organizers!
Away with their rings, chains, hooks, and pincers!
Away with their artificial systems!
Away with the whims of governmental administrators, their socialized projects, their centralization, their tariffs, their government schools, their state religions, their free credit, their bank monopolies, their regulations, their restrictions, their equalization by taxation, and their pious moralizations!

And now that the legislators and do-gooders have so futilely inflicted so many systems upon society, may they finally end where they should have begun: May they reject all systems, and try liberty; Because liberty is the only solution for a happy life and a harmonious society.

• The manifest from this point is an almost direct transcript of “The Law” by Bastiat.

Frihetens Manifest

Ett spøkelse hjemsøker jorden. Frihetens spøkelse. Den herskende elite av byråkrater, politikere, fagforeninger, akademikere og media har gått sammen for å drive ut dette spøkelset. Hvem har ikke blitt kalt for egoistiske? Hvem har ikke hørt at frie markeder har skylden for de økonomiske problemene? Disse kjennegjerninger har to konsekvenser:

1. Frihet er allerede anerkjent av makteliten å være en kraft å regne med.

2. Det er på tide at tilhenger av frihet åpent, for hele verden, tilkjennegir hva som er deres syn og mål og møter denne håningen av frihet med et manifest som klargjør bevegelsens mål.

Opplysningstidens ideer om frihet brøt ned stendersamfunnet og enorme sovende produktive krefter ble brakt til live i den industrielle revolusjon. I løpet av få generasjoner endret livet seg bra bunnløs elendighet til relativ overflod for brede lag av befolkningen.

Med arbeidsdeling og spesialisering ble sammenhengen mellom innsats og resultat vanskeligere å se. Mennesker med ulik bakgrunn og ulike egenskaper får ulik formue og inntekt. Manipuleringen av bank og pengesystemet lagde sykliske kriser og uro. Noen tok velstanden for gitt og mente de ikke fikk sin del. De mente var feil med frihet som måtte fikses. Langsomt endret synet på næringslivet seg fra å være institusjon som sørget for velstand og arbeide til en trussel som måtte kontrolleres og eksproprieres.

Organisasjonen som skulle omfordele velstand og reparere økonomien var staten. Alle slags etater ble opprettet for å passe på alle fra krybben til graven. Laug ble opprettet for å beskytte bedrifter og arbeidere. Politikerne tok opp gjeld for å kjøpe stemmer med valgflesk. Friheten ble stadig redusert og forretningslivet forvitret under presset av reguleringer, skatter og inflasjon. Kriger ble ført for å sikre nasjonal samling og lede oppmerksomheten vekk fra de daglige problemene.

Nok er nok! Vi har fått nok av økonomiske kriser, kriger og inngrep i våre privatliv. Vi krever en avgrensning av statens suverenitet. Vi krever en begrenset stat!

Du sier at en begrenset stat er anarki. Men beskyttelse av liv og eiendom og håndheving av avtaler er et stort inngrep i samfunnet.

Du sier at naturressurser vil bli overutnyttet og naturen ødelagt. Men ingen ting blir tatt bedre vare på enn privat eiendom.

Du sier at folk må stimuleres for å produsere. Men søken etter lykken er en arbeidskrevende kreativ prosess.

Du sier at arbeiderne vil bli utnyttet. Men produksjonen kommer alle til gode.

Du sier at folk vil gjøre opprør. Men planlegging av andres liv skaper sinne, mens frivillig samarbeid skaper de beste mellommenneskelige relasjoner.

Du sier at det er flertall for systemet. Men mange er kjøpt med penger tatt ut av våre lommer og intet flertall har råderett over et individ.

Statens eneste legitime oppgaver er beskyttelse liv, eiendom, organisasjonsfriheten og ytringsfriheten.  All annen statlig aktivitet skal være forbudt ved lov. Dette vil si at staten trekker seg helt ut av de økonomiske, religiøse, filantropiske og kulturelle sfærer av samfunnet.

Basert på århundrers erfaring med statlige overgrep kloden rundt må grensene for statens suverenitet være meget tydelig og gjort til lov gjennom grunnloven. Det skal være et klart skille mellom den utøvende, lovgivende og dømmende makt. Alle lover og statlige institusjoners rettmessighet skal regelmessig revurderes. Hvert enkelt menneskes liv og eiendom skal være beskyttet av egne domstoler og aldri være underordnet noen ”fellesnytte”.

Det følgende gjelder for de fleste land med grunnideen å ikke gi fanden noen lillefinger og låse døra og kaste nøkkelen for ny statlig ekspansjon:

 1. All eiendom og alle ressurser skal være eiet av det sivile samfunn.
 2. Skattelegging skal være forbudt i normaltilfellene. Unntak skal være rettslig godkjent og tidsbegrenset.
 3. Omsetting av varer og tjenester skal kun reguleres av eiendomsrett og kontraktsfrihet.
 4. Arbeidsmarkedet skal være fritt uten reguleringer av arbeidsavtalene.
 5. Alle laug skal avvikles. Enhver har rett til å uttøve et hvilket som helst yrke.
 6. Det skal ikke være noen begrensninger i handel, immigrasjon eller emigrasjon.
 7. Prinsippet for utenrikspolitikken skal være frihandel og så lite politiske forbindelser som mulig.
 8. Krig skal kun bli erklært i selvforsvar. Berettigelsen av krig skal bevises i en domstol. Krig skal aldri bli startet av den utøvende makt alene.
 9. Staten skal eksplisitt bli forbudt å lage penger, administrere banker og ta opp gjeld.
 10. Staten skal eksplisitt bli forbudt å administrere eller kontrollere utdanningsinstitusjoner.
 11. Staten skal eksplisitt blir forbudt å administrere eller kontrollere media.
 12. Staten skal eksplisitt blir forbudt å involvere seg i transport, landbruk, post og energi.
 13. Økonomiske rammetildelinger til den utøvende makt er forbudt.
 14. Byråkratiet skal aldri gis fullmakt til å lage, tolke og håndheve regelverk. Rammefullmakter for lovgivning og domsavsigelser er forbudt og skal alltid gjøres av de lovbestemte institusjoner.
 15. Staten skal aldri eie selskaper.
 16. Det er religionsfrihet. Det skal være religionsfrihet og meningsfrihet også i utøvelse.
 17. Det skal være ytringsfrihet kun begrenset av skremsler og trusler.
 18. Verneplikt er forbudt.
 19. Prostitusjon er tillatt som andre tjenester, narkotika er tillatt som andre produkter, homoseksualitet er tillatt som andre måter å leve sammen.
 20. Staten skal aldri bestemme språk.

Overgangen til frihet må bli nøye planlagt for å gjøre de så rettferdig og økonomisk fornuftig som mulig. Basert på tidligere erfaring må ledende politikere og byråkrater bli forhindret i å få ledende posisjoner eller andeler i de nye sivile institusjonene og selskapene.

La oss nå prøve frihet!

Mennesker er fantastiske skapninger født med alt de trenger for å leve og søke lykken. De sosiale egenskapene hos mennesker er slik laget at samfunnet vil utvikle seg harmonisk i den friske luft av frihet.

Vekk med kvakksalvere og organisatorer!

Vekk med stengsler, lenker, snarer og køller

Vekk med deres kunstige systemer.

Vekk med innfallene til de statlige organisatorene, deres sosialistiske prosjekter, deres sentralisering, deres avgifter, deres statsskoler, deres statsreligioner, deres billige lån, deres bankmonopoler, deres restriksjoner, deres omfordeling og moralisme.

Og nå som lovgiverne og smågudene uten resultater har presset så mange systemer på samfunnet må de slutte der de skulle ha startet: Måtte de avvise alle systemer og forsøke frihet for frihet er den eneste løsningen for et lykkelig liv og et harmonisk samfunn.

Predictions for 2012 and further on

2012 will overall be a continuation of the years since the economic crises erupted in 2008. The sovereign debt situation is similar to the situation around 1908 and 1930. You only have to read history to predict what will happen.

The low interest rate is causing massive capital dislocations and we will see the economy declining with increasing speed. With declining economies business will close down which in turn will cause bank failures, unemployment and even more strain on the government’s finances. This in turn will cause social unrest as people lose their jobs and the government is unable to meet expectations for outlays.

The unrest will be met with one more rounds of interventions of the kind that caused the problems in the first place; The unemployment will be met with subsidies, customs, trade restrictions, stricter labor laws, public employment schemes and debasement of currencies. This again will increase tension among nations.

The parliaments will face very tough choices reducing public expenses.  This in combination with increasingly violent unrest will raise demand for strong leadership and we will see a trend towards more authoritarian governments if not dictatorships.

We will see more rounds of quantitative easing (euphemism for money printing) to save the currencies, the banks and public finances. The end of paper money is closing in, increasingly authoritative measures will be necessary to save the paper being worthless.

To sum up we will see declining standards of living, increasing domestic and international tensions, reduced liberty and a tendency towards dictatorships. I think this tendency will continue for some years to come.

To look at little further within the time frame of 3-5 years  I  think there is hope for a global revival of liberty and economic prosperity;

Socialism as a political system lost its popularity with the fall of the Berlin Wall. Everybody saw that it did not work nobody wants’ it back. Since then the world has been fascist, a middle of the road no principles political system. The governments are continuously trying to please well organized vocal powerful minorities sending the bill to everyone through numerous taxes and deficit spending. Bureaucracy and regulations have steadily been growing.

Now the time for fascism is beginning to run out. Just as the wall fell when people understood that socialism didn’t work I think fascism will fall as it is dawning that it don’t work either. Then there will be a case for liberty and I hope and believe we will see a number of countries making constitutionally limited governments.

The world is on the tip of the edge. There is currently a nasty drive towards dictatorships, decline and the dark ages. The final outcome depends on people standing up for liberty.

How to end the economic depression

The world is in a serious economic crisis which erupted in 2008. The governments have pursued the policies that created the crises for 3 years and the situation is predictably getting steadily worse. There is a dire need to change course and get over the crises. What to do?

The most serious problems are:

 • The economy is in a depression.
 • The government has liabilities (pensions) which it cannot possibly meet.
 • The economy is swamped in debt which cannot possibly by repaid.
 • The monetary system is on the verge of collapsing.
 • The government’s expenditures are unsustainable.

The most important criteria of the plan is to put the world economy back on a viable path. Second point is for the plan to be as just as possible.

How to justly redistribute the economic resources?

It is impossible to undo misdeeds. As examples consider a Russian farmer who got his farm expropriated in 1917 how to compensate this when Communism collapsed in the early 1990’s? Probably the farmer is dead and the property may be considerably changed, maybe someone else is living on the property now. It’s difficult to find a just solution. Undoing socialism is not easy.

The unsustainable debt will not be repaid. One man’s debt is another man’s asset where to cut? “Millimeter justice” is impossible.

A final point is that the policies that have pursued have been supported by the vast majority of the citizens either enthusiastically or by just drifting along. This system of universal plunder could not grow without public support. Hardship is well deserved for everyone.

How to fix the banks

Money and debt must be separated. The banks must be put under administration and privatized through the following steps. The depositors are generally not to blame for the crises and should overall no loose in the process. The banking business is unlawful and the stockholders may justly loose there stocks.

 • The depositors  must choose whether their accounts are on demand accounts or investments.
 • The demand account and the investment business are separated.
 • The investment banks are organized as mutual funds where the assets are the loan portfolio.
 • The government prints up physical money to the amount of the checking accounts and transfer the money to the vaults of the banks. The demand account banks are requested to keep 100% reserve and get their revenue from payment and storing. This step will secure the monetary system from a bank run and end inflation.
 • Next step is to require the deposit  banks to buy gold or silver for the cash.
 • Final step is to hand the banks over to civil life.

How to end the depression

The cause of the depression is a combination of inflation, regulations and taxation. Inflation is brought to a halt by 100% reserve banking. For the regulations I suggest making a constitution based on property rights and contractual freedom. Then burn all laws and make new ones based on the new constitutions. In the process most governmental agencies will be closed down. It will be a little tough to find new jobs for everyone but their businesses have been illegal and some hardship is well deserved. The taxes should also be slashed to the bone with the goal of making them voluntary payments.

The current recession is deep. But there are enormous productive forces waiting to be released when the chains of the governments are removed.

What to do with the debt?

Taking up dept is generally an advantage as you may buy assets before the prices are driven up by the extra money of your loan. So generally all private debt should be repaid. But how about the state debt? This debt is just a promise to tax. The debt should be written down to zero in one big blow. Tough chance for those trusting the government mafia.

What to do with the governments expenditures?

The government’s activities should be slashed to the bone leaving anything but a minimum administration, the legal system, the police and the military in the government. I have already commented on the regulatory entities. All possibly commercially viable services like communications, schools, hospitals etc should be handed over to civil life. If no one wants’ to run something it should be closed down. The experiences from Eastern Europe suggest some rules for the dismantling of the government:

 • Leading bureaucrats should be prevented from getting ownership in the civilized enterprises.
 • All jobs in the reformed government should be applied on anew. Bureaucrats known to be corrupt or with a record of harassing the citizens should be excluded.

What to do with the pensions?

Sound pensions are invested productively so that there are extra productive capacity to fund your retirement. The governments however have just spendt peoples pension so there is nothing left when they are old. What to do?

The banks has substantial assets. Probably there are assets left after the mutual funds customers have had their share. Also the handing over of state assets to civil life should bring some revenues. I suggest these assets are transferred to pension funds to be privatized. The total value of these assets I don’t know. But most people have ideologically been supporting this ‘pay as you go’ scheme and hardship is well deserved.

This is my proposal for the overall principles to deal finish the crises. It’s really a sketch and certainly room for improvements both on the ethical and economic level. Comments are welcome!

Hvordan redusere kriminaliteten i bymiljøene?

Oslo gjennomlever en voldtektsbølge, Oslo’s innbyggere er også regelmessig plaget av ran, innbrudd og lommetyverier. Det er mange forslag til løsninger: mer  politi, kameraer og lys. Innvandringskontroll og endrede lukningsvedtekter.

Jeg vil isteden fokusere på rammebetingelsene for å kunne gjøre noe med alt dette nemlig eierskapet til våre offentlige rom. Disse har nå en eier, den norske stat, som derved har eneansvar for å lage et trygt miljø. Uten eierskap kan ikke brukerne av området sette opp vakter ( kan avlaste politiet ved å overvåke og avskrekke ) , kameraer eller lys. De kan ikke kontrollere hvem som er på området (”innvandringskontroll”) eller fastsette regler (som lukningsvedtekter).

Det er kanskje en fremmed tanke, men vi er vant til eiendomsrett i områder som kjøpesentre, fotballarenaer, museer, svømmehaller, båtforeninger, borettslag og veienlegg. Det er ingen tilfeldighet at kriminalitet er nærmest fraværende i et parkanlegg som f.ex Tusenfryd sammenliknet med Karl Johan og Slottsparken. Det er fordi eierne av området har tilpasset sikkerhetsnivået til trusselnivået.

Et hus uten låser er nærmest utenkelig. En hekk eller et gjerde markerer eiendommer. Den som beveger seg innenfor grensen blir lagt merke til. Mange har alarmer med video og vekterutrykning. Bygårder har vanligvis en ytre sikring med låst dør og autentisering over lydanlegg. Mange har kikkehull og lignende. Tilsvarende tiltak er nærmest totalt fraværende i de offentlige bymiljøene bortsett fra private områder som kjøpesentre, restauranter osv.. Straks du beveger deg ut i gatene går du ut i en jungel.

Beslektet med manglende eiendomsrett er byplanlegging. Byen deles inn i ulike soner for næringsliv, uteliv og boområder. En uheldig sidekonsekvens er at områder visse tider på døgnet blir folketomme med lettere spillerom for kriminelle. Uten byplanlegging ville vi få en mer harmonisk blanding av bebyggelse, næringsliv og uteliv med en jevnere strøm av folk til alle døgnets tider og vanskeligere forhold for kriminelle.

Innføring av eiendomsrett vil løse flere konflikter i byene;

Narkomane, gatemusikanter og gateselgere jages fredløst fra sted til sted av politiet. Adgangskontroll virker begge veier: Uønskede individer kan vises bort, men samtidig kan avvikere finne seg ett fristed ved å gjøre en avtale med en eier og være i fred for politiet.

En annen konflikt er åpningstidene. Utesteder pålegges å stenge tidlige av hensyn til den offentlige orden. En bedre løsning er at utestedene selv holder uroen virksomheten skaper på et akseptabelt nivå.

En tredje konflikt er forsøpling. Forsøpling kan være avtalt, slik det er på restauranter, eller forbys.

Fordelen med å overlate mer ansvar til det sivile liv via eiendomsrett er at de berørte kan håndheve det sikkerhetsnivå og reglement som anses økonomisk og praktisk passende. Med dagens statlige løsning er de praktisk avskåret fra dette. Sikkerhetstiltak blir best om de planlegges og gjennomføres lokalt av de berørte.

Wall street belongs to the government

The name «Occupy Wall street» is an ironic name of an anti capitalistic movement and a symbol of the movements absurdity.

Wall street is state property. The occupiers claim to fight the corporations but they are violating the property of the government!
The means of communication and transport in the US are for a large part in the hands of the state in accordance with the 6th demand in the Communist Manifesto.

This mix of state and corporations in Wall Street shows clearly that we are not living under capitalism but corporatism.

Legaliser taxiene!

English summary: Piratetaxies are unsafe and the norwegien police is wasting limited resources in figthing them. I urge the taxies to be legalized.

Piratdrosjene er arenaer for mange former for kriminalitet som voldtekter og ran. Politiet varsler nå at de vil bruke økte ressurser i kampen mot disse.

Hva er en pirattaxi?Jo det er en taxi som staten har illegalisert.

Hvorfor tar folk illegale taxier? Fordi de er billigere og fordi det er umulig å få ta tak i en legal taxi.

Hvorfor er illegale taxier billigere? Det er særlig fordi næringene betaler tyngende skatter til staten.

Hvorfor er det av og til umulig å oppdrive en taxi? Det er fordi staten har begrenset tilbudet av taxier med køer som resultat.

 Løsningen på pirattaxi problemet er en full legalisering av næringen.

Det vil si null skatter og null regulering av tilbudet. Dermed forsvinner konkurransefordelene for de illegale taxiene.

Statens taxipolitikk er en ulykke for borgerne som rammes av kriminalitet i drosjene og tvinges til å betale for meningsløs politibruk.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politiet-varsler-kamp-mot-piratene-6697797.html

War or Peace

The debate about the US bringing their guys home is becoming active as Ron Paul gains support. I believe in the right to self defense but I have been considerably less of a warmonger the recent years influenced in particular by Mises, Hayek and the other Austrian economists. I believe the constitution should make it a very long way to declare war.

First reason is the fact the socialism makes its biggest inroads in society during wars. The socialist just money printing, price controls planning and controlling, civil service and draft during war time. When the war ends the government is typically not returned to its prewar size. As an example the current deep economic crises can be traced back to the Vietnam war when the expenditures diluting the dollar made it irredeemable for 35USD/ounce.

Second reason is the understanding of the effectiveness of peaceful resistance proposed by the Albert Einstein Institute. Undermining unfriendly regimes economically and by supporting internal resistance movements is a low key alternative to war.

But this issue is not easy: What if the property of a citizen in a foreign country is nationalized? Theft cannot go unpunished and some response must come or you get more of the same kind.

Teknokratene tar over

Teknokratene tar nå over styringen i Europa.

Pararellene til mellomkrigstiden er skremmende. Der ekspertene og vitenskapsfolkene ble kalt inn for å styre landene gjennom depresjonen. Her er en lederartikkel fra Handels- og Sjøfartstidende den 27. desember 1933 der det argumenteres for at en profesjonell forsamling av partene i arbeidslivet, vitenskapens grener, litteratur og kunst tar over styringen og sette seg ut over snevre partihensyn.